top of page

มอเตอร์บรัชเลส ( Brushless ) vs มอเตอร์แปรงถ่าน ( Brushed )

Updated: Jun 19, 2023


ชนิดมอเตอร์
ชนิดมอเตอร์

มอเตอร์บรัชเลส ( Brushless ) vs มอเตอร์แปรงถ่าน ( Brushed )


มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน / มอเตอร์บรัชเลส (Brushless)

คือ มอเตอร์ไม่มีแปรงถ่าน ที่สัมผัสกับขั้วไฟฟ้าโรเตอร์และสเตเตอร์ที่ทำให้เกิดความเสียดสีของแปรงถ่านและขั้วไฟฟ้า แต่ไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังขดลวดที่มอเตอร์ได้โดยตรง ให้เกิดขั้วแม่เหล็กตรงกลางขั้วแม่เหล็กเกิดการหมุน การหมุนแบบนี้ทำให้ไม่เกิดประกายไฟ หรือความร้อนสะสม ทำให้มอเตอร์ไร้แปรงถ่ายหรือมอเตอร์บัสเลส ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน และความเสียหาที่เกิดกับมอเตอร์มีน้อย แรงบิดที่ได้จากมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน หรือมอเตอร์บัสเลส สูงกว่าแรงบิดของมอเตอร์แปรงถ่านในขนาดที่เท่ากัน


มอเตอร์แปลงถ่าน
มอเตอร์แปลงถ่าน
มอเตอร์แปลงถ่าน brush
มอเตอร์แปลงถ่าน brush

ส่วนประกอบของ มอเตอร์ไร้แปรงถ่าย หรือมอเตอร์บัสเลส


ด้านในจะแตกต่างจากมอเตอร์มีแปรงถ่านอย่างเห็นได้ชัด ส่วนประกอบด้านในประกอบด้วย 1. Stator (สเตเตอร์) ขดลวดทองแแดงบริเวณรอบๆ ทำหน้าที่นำกระแสไฟแและเปลี่ยนเป็นพลังงานแม่เหล็ก โดยนำกระแสไฟผ่านเข้าสู่ขดลวดทองแดงที่ผ่านอยู่บริเวณรอบๆ 2. Rotor (แกนหมุน) แกนหมุนตัวนี้เป็นแม่เหล็กทำหน้าที่ในหมุน โดยอาศัยพลังงานจาก Stator ในการทำให้หมุนและเกิดแรงบิด 3. Electronic Module (แผงควบคุม) ตัวบอร์ดแผงอิเล็กทรอนิกส์ตัวควบคุม control กระแสไฟเข้าสู่ตัวละลวดทองแดง Stator


Brushless Motor
มอเตอร์ไม่แปลงถ่าน


มอเตอร์แปรงถ่าน

คือ มอเตอร์ที่มีแปรงถ่าน โดยแปรงถ่านเป็นตัวที่สัมผัสกับขั้วไฟฟ้าโรเตอร์และสเตเตอร์ เกิดการเสียดสีกันทำให้มอเตอร์หมุนการทำงาน


มอเตอร์แปลงถ่าน
มอเตอร์แปลงถ่าน
มอเตอร์แปลงถ่าน
มอเตอร์แปลงถ่าน

ส่วนประกอบของ มอเตอร์แปรงถ่าน (Brushed)


1. Steel Ring จะสังเกตเห็นว่าด้านในจะมีแม่เหล็กอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง 2. ARMATURE (ทุ่น) หรือแกนหมุนซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าจะมีขดลวดทองแดงพันอยู่บริเวณรอบๆ และมีหัวคอมมิวเตเตอร์ที่เป็นทองแดงเชื่อมเข้ากับลวดทองแดงทำหน้าที่นำกระแสไฟจากแปรงถ่านผ่านลวดทองแดงเกิดเป็นพลังงานขั้วแม่เหล็ก ผลักให้แกนหมุน และเกิดแรงบิด 3. CARBON BRUSH (แปรงถ่าน) ทำหน้าที่นำกระแสไฟเข้าสู่ตัว ARMATURE (ทุ่น) โดยหลักการแปรงถ่านเกิดารเสียดสีกับตัวหัวคอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลาจึงทำให้มีประกายไฟและเกิดความร้อนสะสม หากใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทำให้เกิดการไหม้หรือช็อตได้


" ท้ายนี้หวังว่าผู้อ่านจะรู้จักชนิดและการทำงานของมอเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมระหว่าง มอเตอร์บรัชเลส ( Brushless ) vs มอเตอร์แปรงถ่าน ( Brushed ) จ้า "


cr.tooltalking232 views0 comments

Comments


bottom of page