top of page

การออกแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ทั้งกลางวันและกลางคืน

Updated: Jun 19, 2023
การคำนวณกำลังไฟฟ้า การออกแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้สัมพันธ์ต่อการใช้ปริมาณของแผงโซล่าเซลล์จำเป็นอย่างมาก เพื่อการใช้ที่ต่อเนื่องและไม่ทำให้เครื่องไฟฟ้านั้นเสียหาย รวมถึงมีปริมาณการจ่ายไฟที่พอเพียงกับจำนวนชั่วโมงที่ใช้


1. หาปริมาณแอมป์ I ที่เครื่องไฟฟ้าใช้ x จำนวนชั่วโมงที่ใช้

  • I ( Amp) = P ( Watt) / V (Voltage) x จำนวนชั่วโมงที่ใช้


2. เลือกแบตเตอร์รี่ให้มีความจุมากก่วาเครื่องใช้ฟ้าต้องการ

  • ควรเผื่อค่า DOD ของแบตด้วย ( DOD หรือ Dept of Discharge ซึ่งมักจะบอกเป็นรอบ cycle หรือรอบการใช้งานแบตเตอรี่ เทียบกับเปอร์เซ็นต์ความลึกของการใช้งานในแต่ละรอบ)


3. หา P ( Watt) ของแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถชาร์ตแบตให้เต็มภายใน 1 วัน ( ชม.ของแดดต่อวัน = 6 ชม.)

  • P ( Watt) = I ( Amp) x V (Voltage) / 6 ( ชม.แดดต่อวัน )


ตารางคำนวณค่า I (Amp) เครื่องใช้ไฟฟ้า
ตารางคำนวณค่า I (Amp) เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมจะกินไฟ 16.36 แอมป์ จึงควรใช้แบต 16 แอมป์ขึ้นไป


ดังนั้น จากสูตรข้อ 3 เรานำมาหากำลังไฟฟ้าก็จะได้ P (watt) = 20 x 220 / 6 ได้ 734 watt

จากค่าการคำนวณที่ได้มา เพื่อให้สามารถใช้ไฟได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจึงต้องใช้แผงขนาดใหญ่กว่าเดิม 2 เท่า คือ 750W จำนวน 2 แผง ( ชาร์ตไฟไปด้วยใช้ไปด้วย )
601 views0 comments

Comments


bottom of page