top of page

บทความเริ่มต้นธุรกิจน้ำดื่มน่ารู้

Updated: Jun 19, 2023

ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตนํ้าดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกันประมาณ 2,000 ราย การผลิตนํ้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งนํ้าธรรมชาติ , มลภาวะจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น ทำให้แหล่งนํ้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี้สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี


ในท้องตลาด นํ้าดื่มสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ นํ้าดื่มในภาชนะที่เป็นพลาสติกใสและพลาสติกขุ่น ผู้บริโภคจะนิยมดื่มน้ำในภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติกใสมากกว่า เพราะมีความเชื่อมั่นต่อความสะอาดและปลอดภัย การที่ผู้บริโภคหันมานิยมดื่มนํ้าบรรจุขวด เนื่องจากหาซื้อง่าย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงฉลากต้องระบุชื่อ ตราน้ำ ดื่มที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียน อย. อย่างชัดเจน


การทำน้ำดื่มบรรจุขวดและถัง ใช้เงินลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 300,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตและเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้


ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจผลิตน้ำดื่ม

1. ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

2. จัดเตรียมในส่วนของพื้นที่โรงเรือน

3. จัดเตรียมและในส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม

4. จัดเตรียมในส่วนของกำลังคน

5. จัดเตรียมในส่วนของตลาดและกลุ่มลูกค้า


วัสดุอุปกรณ์ / เครื่องมืออย่างน้อยต้องประกอบด้วย

1. เครื่องหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพนํ้า

2. เครื่องหรืออุปกรณ์ล้างภาชนะบรรจุ

3. เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ

4. เครื่องหรืออุปกรณ์การปิดผนึก

5. โต๊ะหรือแท่นบรรจุ ที่เหมาะสมสำหรับขนาดบรรจุที่ต่างกัน

6. ท่อส่งนํ้าเป็นท่อพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน

วัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด คือ น้ำประปา หรือ น้ำบาดาล

กรรมวิธีการผลิต โดยทั่วไป กรรมวิธีการผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดจะแบ่งเป็นขั้นตอนตามที่ อย. กำ หนด ดังนี้


1. ขั้นตอนการกรอง ประกอบด้วยกรองด้วยสารที่เป็นตัวกรอง (ถังกรอง) ชนิดต่างๆ หรือใช้วิธี Reverse Osmosis (R.O)

2. ขั้นตอนการทำ ลายเชื้อจุลินทรีย์ ประกอบด้วยใช้แสงอุลตราไวโอเลต (หลอด U.V.) หรือใช้ระบบโอโซน (Ozone)

การผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน จะมีกรรมวิธีไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อน ดังนี้


2.1 ) นำนํ้าประปาหรือนํ้าบาดาลเข้าสู่เครื่องกรอง SAND FILTER

2.2 ) ผ่านนํ้าเข้าสู่เครื่องกรอง BASE EXCHANGE UNIT ซึ่ง บรรจุผงกรองเรซิน เพื่อขจัดความ กระด้างของนํ้าและ สารละลายของเหล็กบางส่วนออก

2.3 ) ผ่านนํ้าเข้าสู่เครื่องกรอง ACTIVATED CARBON FILTER ซึ่งบรรจุสารกรอง ACTIVATED CARBON เพื่อขจัดกลิ่น สี และตะกอน

2.4 ) ผ่านน้ำสู่เครื่องกรอง BACTERIA FILTER ซึ่งมีใส้กรองเป็น CERAMIC FILTRATION

2.5 ) นำน้ำผ่านเข้าสู่หลอดอุลตร้าไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วจึงผ่านน้ำ เข้าสู่เครื่องบรรจุ เพื่อบรรจุใส่ภาชนะต่อไป


ระบบน้ำดื่ม RO
ระบบน้ำดื่ม RO

ปั๊มทำน้ำดื่ม RO
ปั๊มทำน้ำดื่ม RO
ปั๊มทำน้ำดื่ม RO
ปั๊มทำน้ำดื่ม ROประมาณการเครื่องจักรอุปกรณ์การลงทุน


เริ่มต้นธุรกิจน้ำดื่ม เครื่องกรองนํ้าและอุปกรณ์ ราคาประมาณ 300,000-400,000 บาท ราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับกําลังการผลิต หากผู้ประกอบการต้องการเครื่องที่มีกําลังการผลิตสูง ราคาเครื่องก็สูงตามไปด้วย บางบริษัทจะขายครบชุดพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

· เครื่องกรองแมงกานีส

· เครื่องกรองคาร์บอน

· เครื่องกรองเรซิน

· เครื่องกรองเซรามิค

· หลอดอุลตราไวโอเลตสําหรับฆ่าเชื้อ 1 ชุด

· เครื่อง Reverse Osmosis (R/O)

· หัวบรรจุน้ำสำหรับขวดขนาด 500 มล. และ 950 มล.

· หัวบรรจุสําหรับนํ้าถังขนาด 20 ลิตร

· เครื่องล้างถังนํ้า

· ถังเก็บนํ้า ขนาด 3,000 ลิตรตัวอย่าง ประมาณการต้นทุนการผลิต


· พิจารณาค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ในการผลิต ค่าแรง ค่าไฟฟ้า สมมุติว่าเป็นเงิน 600,000 บาท

· ถ้าในแต่ละปีประมาณการยอดขายเท่ากับ 300,000 ขวด

· เพราะฉะนั้น ต้นทุนคงที่ต่อขวดเท่า 600,000 / 300,000 เท่ากับ 2 บาท

· ต้นทุนผันแปรได้แก่ค่าน้ำ สมมุติว่าขวดละ 0.20 บาท

ดังนั้น ต้นทุนต่อขวดเท่ากับ 2+ 0.20 เท่ากับ 2.20 บาท


ประมาณการรายรับ

· รายรับจากการขายน้ำ 300,000 ขวด * ราคาขวดละ 4 บาท = 1,200,000 บาท

· ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 300,000 ขวด * 2.20 บาทต่อขวด = 660,000 บาท

กำไรสุทธิก่อนภาษี = 540,000 บาท


สำหรับข้อมูลจากบทความ เริ่มต้นธุรกิจน้ำดื่มน่ารู้ น่าจะทำให้ผู้ที่สนใจหรือกำลังจะเริ่มทำน้ำดื่มได้ความรู้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำธุระกิจจ้า

Comments


bottom of page