top of page

ลูกลอย

Model :

FLO-01

สวิตช์ลูกลอย 

  • ใช้งานได้ 5000 Cycles

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

Float Switch

สวิตช์ลูกลอย


  • มีทั้งแบบ มีตัวกันสัณญาณรบกวน และไม่มีตัวกันสัณญาณรบกวน

  • ชนิด : FLO-01B , FLO-01B ( ตัวกันคลื่นรบกวน )

  • 5 (4)250V , 10(8)125V

  • ระยะเวลาการใช้งาน : 5,000  รอบลูกลอย
ลูกลอย

bottom of page