top of page

กล่องคอนโทรล

Model :

Intelligent Controller

กล่องคอนโทรล

  • กระแสไฟเฟสเดียว : 220V/50Hz

  • กระแสไฟ 3 เฟส : 380/50Hz

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

Intelligent Controller

กล่องคอนโทรลอัจฉริยะกระแสไฟขาเข้า

o   กระแสไฟเฟสเดียว : 220V/50Hz

o   กระแสไฟ 3 เฟส : 380/50Hz

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

o   มีตัวป้องกันกระแสไฟเกิน

o   มีตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้า ขาด/เกิน

o   มีตัวป้องกืนมอเตอร์ติดขัด

o   มีเซ็นเซอร์ป้องกันเมื่อน้ำขาด น้ำแห้ง

o   มีตัวป้องกันไฟมาไม่ครบเฟส

o   มีตัวป้องกันน้ำรั่ว ( ปรับแต่งได้ ) 

กล่องคอนโทรล
กล่องคอนโทรล

bottom of page