top of page

การรับประกัน

การรับประกันปั๊มน้ำลีโอ
1. บริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันให้กับผู้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของลีโอเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในขบวนการผลิต หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือ จากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปรกติ ตามระยะเวลารับประกันในแต่ละรุ่นสินค้า นับตั้งแต่วันส่งมอบผลิตภัณฑ์จาก

บริษัทฯ ดังนี้

รุ่นสินค้ารับประกัน 24 เดือน : APm, AJm, AMS, APSm, ACm, AKSm, AJDm, LKSm, WQ, LVS, LVR, LRP, LEP, LEN, LPP, KBZ, XZS, XHSm, XSP, XR, XRS, 5DW, 4DWP, LPS, LPF, ECH, EDH,  KBS, EVP, XKSm, XCm, XQS, XST, ABK, XKm

รุ่นสินค้ารับประกัน 12 เดือน : LKJ, LGP, XKJ, XKP, FSP

รุ่นสินค้ารับประกัน 6 เดือน : LKS, XKS

และไม่ครอบคลุมในกรณีเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เช่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม, น้ำกร่อย, น้ำเคมีที่เป็นกรดหรือด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากท่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว, แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาด อุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม, การขนส่ง
1.2 การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
1.3 การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
1.4 การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
1.5 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของลีโอ
1.6 การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง ๆ
1.7 หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย
1.8 ถอดรื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืนเพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า
2. การรับประกันไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
3. ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ หรือ ขอการรับประกัน มิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในงานบริการ
4. ชิ้นส่วนอะไหล่มีระยะเวลาการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันพิเศษดังกล่าวแต่ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ จะคิดค่าอะไหล่รวมกับค่าเดินทาง หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันตามปกติ
4.1 ในกรณีของมอเตอร์ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะขดลวดมอเตอร์เท่านั้น ไม่รวมชุดลูกปืนของมอเตอร์ และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามหัวข้อที่ 1.
5. กรณีบัตรรับประกันสูญหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกฉบับใหม่ให้
6. ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือบกพร่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ ชำรุด หรือ เปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามดุลยพินิจของบริษัท
7. ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนขอรับประกันสินค้าผ่าน เวบไซด์ ของบริษัทที่ www.leo.co.th ในกรณีที่วันหมดอายุในใบรับประกันน้อยกว่า 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อภายใน 15 วันหากพ้นกำหนดดังกล่าวทางบริษัทขอยืนยันระยะเวลาการรับประกันบนใบรับประกันเท่านั้น
8. การตัดสินของบริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใด ๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ

bottom of page