top of page

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์  ลีโอ

  1. บริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันให้กับผู้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของลีโอเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดใน

  2.  สินค้ารับประกัน 24 เดือน : APm, AQm, APSm, AKSm, AJm, ACm, AJDm, XSP, XQS, XR&XRS, 4DWP, 5DW, LRP, ARP, 4LST,

                                                       MAC, FPM37C, STK50F, PQ50E, LDW; WQ, SW-L, KBZ, KBS, XST, LVS/LVR, EVP, ECH, EDH,

                                                       BP-ECH, BP-EDH, ECH-D, ECH-F, ECH-E, EDH-E, EDH-F, EMH, LEP, LPP, LEP, XZS, WTR/WTS,

                                                        AMS, ABK, WQ-T/QG;DC Solar Surface Pump AP & AC & XKP, DC Solar Borehole Pump LPS & LPF &

                                                        LPY & LDG & LDP & LDS, Solar Pump Inverter DSKP & DSDP

         รุ่นสินค้ารับประกัน 18 เดือน : XKm, XVm, XBm, XKFm, XQm, XFm, XKSm, LKSm, XHSm, XCm, XSm, XGm, XHm, XNm, XCSm, XJm, XJWm, XDPm, QDX, SPm, LPm, LP

         รุ่นสินค้ารับประกัน 12 เดือน : LKJ, XKJ, WC, XKP, LSPA, LGP, LDP, LM, LSG, XKF, KB, LB, PB, LPW; Solar Pump Inverter SPI        

         รุ่นสินค้ารับประกัน 6 เดือน : LKS, XKS,EKJ, AKS; Direct DC Solar Pump DCP & QDX

         และไม่ครอบคลุมในกรณีเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

( 1.1 ) การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เช่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม, น้ำกร่อย,

เคมีที่เป็นกรดหรือด่าง, น้ำแห้งหรือไม่เพียงพอ, สูบจากท่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว, แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาดอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม, การขนส่ง และการใช้งานผิดประเภท

( 1.2   )    การสึกหรอและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนจากการใช้งานปรกติตามระยะเวลาการใช้งาน

( 1.3   )    การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธีหรือไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ

( 1.4   ) การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจนเป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย

( 1.5 )  การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ

( 1.6   ) ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งงหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของลีโอ

( 1.7   ) การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง ๆ

( 1.8   ) หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย

( 1.9   ) ถอดรื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรืออนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืนเพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า

2  )    การรับประกันไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่

3)    ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการหรือขอการรับประกัน มิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายใน

    งานบริการ  

4   )    ชิ้นส่วนอะไหล่มีระยะเวลาการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันตามเงื่อนไข

    พิเศษดังกล่าวแต่ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ จะคิดค่าอะไหล่รวมกับค่าเดินทาง หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันตามปกติ

( 4.1  ) ในกรณีของมอเตอร์ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะขดลวดมอเตอร์เท่านั้น ไม่รวมชุดลูกปืนของมอเตอร์ และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามหัวข้อที่ 1.

5  )    กรณีบัตรรับประกันสูญหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกฉบับใหม่ให้

6  )    ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือบกพร่องจากวัสดุทีใช้ในการผลิต ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ชารุด หรือ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตาม

    ดุลยพินิจของบริษัท

7  )     ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนขอรับประกันสินค้าผ่าน เว็ปไซด์ ของบริษัทที่ www.leo.co.th ในกรณีที่วันหมดอายุในใบรับประกันน้อยกว่า 24 เดือนนับตั้งแต่

    วันที่ซื้อ ภายใน 15 วันหากพ้นกำหนดดังกล่าวทางบริษัทขอยืนยันระยะเวลาการรับประกันที่ระบุบนใบรับประกันเท่านั้น

8   )    การตัดสินของบริษัท ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใด ๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ

 

Revised date 13/3/2024

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

bottom of page